Stichting "Mheer voor Fako"

Wat doen wij?

Stichting Mheer voor Fako zet zich in voor een betere maatschappelijke positie van de bewoners van Fako en de andere kampongs op de Kei-eilanden. Om deze doelen te bereiken richten wij ons in grote mate op het bieden van mogelijkheden tot basisonderwijs voor alle kinderen van de Kei-eilanden. Onderwijs levert een belangrijke bijdrage aan structurele armoedebestrijding. Door het vergroten van kennis en kunde bestaat er een grotere kans om op termijn de gestelde doelen van de stichting te bereiken. In grote lijnen zijn wij op dit moment gericht op:

  • Ondersteuning middelbaar onderwijs
  • Bouw van kosthuis en verblijf "toezicht ouder"
  • Projecten waardoor de bewoners structureel zelf kunnen voorzien in hun onderhoud en hierdoor op termijn zelf schooluniformen voor hun kinderen kunnen aanschaffen.
  • financiële ondersteuning universiteit

Via het geven van voorlichting en bewustwordingsactiviteiten in Mheer en omstreken hopen wij dat het draagvlak hier in het westen, groter wordt. Hierdoor hebben de projecten meer kans van slagen waardoor de stichting dichter bij het gestelde doel komt.

Millenniumdoelen

Door middel van onze projecten steunen wij tevens meerdere millenniumdoelen.

Zie www.millenniumdoelen.nl

1. “Alle kinderen naar school” staat bij stichting Mheer voor Fako voorop,
2. “Gelijke kansen voor jongens en meisjes” sluit hierbij aan.
3. “Verminderen van de armoede” wordt een gevolg nadat 1 en 2 gerealiseerd zijn.

 

1. Schooluniformen voor kinderen van Fako (afgerond)

Onze eerste actie was een geld inzameling onder vrienden en bekenden voor aanschaf van schooluniformen voor 45 kinderen in Fako die voorheen niet naar school konden gaan simpelweg omdat hun ouders of verzorgers geen uniform kunnen betalen. Na de geslaagde actie rond de kerst van 2006 gaan in plaats van 100 kinderen nu 145 kinderen naar school. Hierdoor ontstond een volgend probleem.

2. Bouw van een extra lokaal en toiletten (afgerond)

In mei 2007 ontvingen wij een aanvraag van onze samenwerkingspartner Yayasan El Bardik, voor een volgend project; de bouw van een extra lokaal en de bouw van toiletten. Stichting Mheer voor Fako is nu een officiele stichting. Doordat er nu de helft meer kinderen naar school gaan is de school te klein geworden en de noodzaak om uit te breiden doet zich nu voor. Ook de bouw van toiletten is geen overbodige luxe.
Tijdens de vergadering van juli wordt unaniem besloten om dit project te ondersteunen. Vele acties volgen. Ook wordt er een aanvraag ingediend bij NCDO (nationale commissie voor ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling) voor subsidie. Na de toekenning van deze subsidieaanvraag, is het volgende project van start gegaan. Voor foto´s van de bouw in Fako, zie verderop in deze website. Dit project is in maart 2008 voltooid.

NCDO heeft onze subsidie aanvragen voor project 2, 3 en 4 toegekend en positief afgesloten.

3. Reparatie en renovatie van school Fako (afgerond)

Een zware storm in januari 2008 heeft het dak en de dakconstructie van de basisschool van Fako verwoest. Stichting  Mheer voor Fako heeft een aanvraag van yayasan Elbardik ontvangen om financieel te steunen bij de reparatie van het dak en renovatie van het schoolgebouw. Naast het houden van actie´s hebben wij uiteraard ook aanvragen ingediend voor subsidies. Op 20 augustus ontvingen wij een bericht van NCDO. Het aangevraagde bedrag voor subsidie is toegekend. Naast NCDO heeft ook de gemeente Margraten een subsidie verleend aan dit project. Sinds 21 juli staat dit project ook op de website van de 1procentclub.nl . In februari 2009 is ook dit project afgesloten.

4. Aanleg schoolplein voor sport en spel (afgerond)

Tijdens het verblijf van Lambert en Josée in Fako is dit project uitgevoerd en afgerond. De basisschool van Fako heeft nu een schoolplein waar het trots op is. Het verslag bij nieuws en de foto's verderop in deze website laten zien hoe mooi deze sportplaats geworden is.

5. kerstpakket voor ieder gezin in Fako (eenmalig)

In 2009 hebben we voor ieder gezin in Fako een kerstpakket kunnen laten bezorgen. Een pakket bestaande uit een baal rijst, een zak bloem, olie, boter, suiker en zeep.

Dit omdat Lambert en Josee kerst 2008 in Fako waren en hebben bemerkt dat bij veel mensen in Fako een tekort aan voedzaam voedsel is. Het eten is eentonig en weinig. Selomi heeft met enkele andere mensen uit Fako de zorg gedragen dat alle eten op hun plaats kwam. Men heeft dit als zeer bijzonder ervaren.

6. Financiele ondersteuning middelbaar onderwijs (lopend project)

Een van de projecten die opgezet zijn met bewoners van Fako tijdens het verblijf van onze twee medewerkers betreft een financiele ondersteuning aan kansarme kinderen van Fako voor het volgen van middelbaar onderwijs. Per kind hebben wij een bedrag nodig van omgerekend 100 euro. Hiervoor kan 1 kind een jaar lang naar school, heeft 4 verschillende  schooluniformen, worden er schoenen en sokken aangeschaft. Alle boeken, schriften en schrijfmateriaal, schooltassen e.d worden hiervan ook betaald. Verder wordt er rijst en keukenmateriaal gekocht van deze 100 euro per kind. De kinderen wonen op dit moment in een houten kosthuis met bladeren dak er is geen wasruimte en geen toilet. De afstand is te groot tussen woonplaats Fako en Elat waar de school gelegen is, en de wegen te slecht om iedere dag op en neer te reizen. Twee vrouwen, een lerares van de basisschool van Fako en een inwoonster van Fako houden toezicht over het verloop van dt project. Zij gaan met de  kinderen de schooluniformen, de schoolboeken e.d. halen.

Op dit moment (2019) volgen 24 kinderen middelbaar onderwijs. Het middelbaar onderwijs ziet er in Indonesie als volgt uit: 3 jaren SMP en daarna 3 jaren SMA. Ook nu in het schooljaar 2019 2020 gaan 24 kinderen uit Fako naar het middelbaar onderwijs.

7. Opstart tuin- en kleinveeproject (lopend project)

Naast het project van ondersteuning schoolkinderen is er ook een project voor weduw- of alleenstaande vrouwen met hun gezinnen op de Kei-eilanden. Het Pilotproject tuin-en kleinveeproject is positief afgerond waardoor er inmiddels meerdere andere tuin en kleinveeprojecten opgestart zijn. Via dit project hopen deze vrouwen een kleine inkomst te genereren zodat hun leven iets dragelijker wordt. Inmiddels leven 5 kansarme gezinnen van de opbrengsten van tuinen, 3 weduwvrouwen leven van de opbrengst van varkens die zij groot brengen. 4 families leven van de opbrengsten van vis, zij hebben op microkredietbasis 2 pragos kunnen aanschaffen alsmede ook vissers netten. Verder zijn er kippen projecten en komen er dit jaar nog projecten met geiten en met eenden. al bij al een prachtig resultaat.

In 2015 is het eerste varkensproject in Fako van start gegaan. Bij onze bezoeken aan Fako in 2016 en 2018 hebben we mogen vaststellen dat het project uitstekend verloopt. Ulli en Hans hebben hun uiterste best gedaan om varkens te fokken en dat lukt aardig. Van alle biggen die zij verkopen kunnen zij aankopen doen voor in huis en hun kinderen naar school laten gaan. 

8. Aanpassing kosthuis in Elat (afgesloten)

Na ons bezoek in juni 2011 aan de projecten, dus ook de schoolgaande kinderen in Elat, zijn we wel een beetje geschrokken van de staat waarin het huis verkeerd waar de kinderen wonen en studeren. Het is een houten huis met een dak van bladeren er is geen wasgelegenheid en er zijn geen toiletten. In oktober 2012 zijn we afgereisd naar Kei Bsear voor de renovatie van het kosthuis. Helaas waren er meerdere oorzaken waardoor deze renovatie niet mogelijk was. Nieuw voorstel kwam toen aan bod, het bouwen van een nieuw kosthuis.

9. Aanschaf 2 taxie motoren (ojec) afgesloten

In 2012 hebben we 2 ojec's aangeschaft. Dit zijn motoren waarmee inwoners van Fako kunnen taxiën tussen de havenstad Elat en de dorpen op Kei Besar. Op deze manier genereren zij inkomsten waarmee zij bv. hun kinderen kunnen ondersteunen naar onderwijs.

 

10. Nieuw kosthuis (afgesloten)

In november, weer terug in Nederland, hebben we met de hele werkgroep besloten te gaan voor de bouw van een nieuw kosthuis. Het zoeken naar sponsoren of donateurs wordt onze eerste opdracht van het nieuwe jaar 2013.

Tijdens ons bezoek in oktober 2014 was het kosthuis al bijna klaar. Wel komen er nog werkzaamheden, dus kosten , bij zoals leggen van tegelvloer binnen, aanleg van een pad met trappen vanaf de weg naar het huis en de bouw van een verblijf voor een echtpaar dat toezicht kan houden op al deze leerlingen. Dit laatste blijkt een steeds belangrijker punt. In eerste instantie zouden ouders op toerbeurt toezicht houden maar dat gaat praktisch gezien niet omdat velen thuis nog de zorg hebben van vele kleine kinderen.

In 2016 is het project kosthuis Asrama Elbardik afgesloten. Er staat in Ngurdu een mooi kosthuis voor de middelbare scholieren uit Fako die niet bij families ondergebracht kunnen worden. Ook het toezicht is geregeld, mevrouw Marcelina verblijft bij de kinderen en ontvangt per maand een bedrag van 50 euro van onze stichting. Bij ons bezoek in 2018 zagen we dat zij naast het kosthuis  een tuintje aangelegd heeft waar zij groenten en aardappels verbouwd. Een hele vooruitgang voor de middelbare scholieren om hier te kunnen wonen.

11. Financiële ondersteuning universiteit

In mei 2015 studeerde 5 leerlingen af aan de SMA. Zij hadden op dat moment 6 jaren middelbare school afgerond met financiële ondersteuning van stichting Mheer voor Fako. Toen rees de vraag van 4 leerlingen of er een mogelijkheid bestond dat stichting Mheer voor Fako hun zou kunnen ondersteunen voor het volgen van een universiteit. Als stichting hebben we goed uitgezocht wat dit financieel zou  betekenen. Willen is natuurlijk geen vraag maar kunnen we dit realiseren; weer jaarlijks een fors bedrag bij elkaar krijgen voor deze 4 studenten met de wetenschap dat er ieder jaar enkelen bij zullen komen. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de optie dat we ieder jaar opnieuw bekijken of het haalbaar is en zullen wij onze uiterste best doen om de gelden bij elkaar te krijgen. Zo hebben we in 2015 en in 2016 een campagne geplaatst bij de 1 % club waar je online mensen kunt bewegen jouw project te ondersteunen. Wij hopen dat we de komende jaren ook de benodigde gelden bij elkaar kunnen krijgen zodat we deze studenten hun droom kunnen laten uitkomen. In 2016 volgen 6 studenten uit Fako, na het traject middelbaar onderwijs, een universitaire opleiding. Onze wens was om dit project nog te kunnen uitbreiden met meerdere studenten. Helaas gekeken naar ons financieel plaatje kunnen we alleen deze 6 studenten verder ondersteunen zodat zij de universiteit af kunnen sluiten.

In het komende studiejaar 2019 2020 gaan 7 studenten naar een universiteit met financiële ondersteuning van stichting Mheer voor Fako. 3 van deze studenten zullen dit jaar hun opleiding afsluiten en kunnen dan met een mooi diploma op zak op zoek naar een betaalde baan waarmee ons doel; uit de armoedespiraal klimmen, uitkomt.

2 studenten wonende in Seram afkomstig uit Fako zullen dit jaar starten met hun opleiding aan een universiteit. Voor deze 2 studenten hebben we een campagne opgestart bij het platform 1 Procent Club. We hopen daar het bedrag voor het eerste jaar voor hun beiden €600,-  op te kunnen halen.

Trash Hero Fako

Op 3 november 2018 hebben we Trash Hero Fako opgestart in Fako.

Een programma in samenwerking met de basisschool van Fako. Het programma is gericht op het opschonen van stranden en wegen van plastic afval. Om te voorkomen dat dit in zee beland wordt het verzameld door de schoolkinderen samen met de leerkrachten. Uitgedost in een mooi geel T shirt gaan ze op zaterdag met zijn allen naar zee en houden een uurtje grote opruiming. Naast het T shirt hebben we ook boekjes gesponsord waarin het verhaal verteld wordt over een jongetje genaamd Trash Hero. Via dit verhaal worden de kinderen gemotiveerd om ook een Trash Hero te worden. We hopen dat het een voorbeeld wordt voor alle andere dorpen op kei Besar en dat het plastic afval niet meer in zee beland. Het zaadje is gelegd.

 

 

 

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder