Stichting "Mheer voor Fako"

Beleidsplan stichting Mheer voor Fako  2016 – 2021

 

Inleiding:

Voor u ligt het beleidsplan van stichting Mheer voor Fako, een beleidsplan voor de periode van 5 jaar, van januari 2016 tot januari 2021.

Sinds de oprichting in 2007, zijn diverse projecten op de Kei- eilanden, i.s.m. onze stichting en onze samenwerkingspartner opgestart en positief afgerond. Vragen voor nieuwe projecten komen van de bevolking van de Kei- eilanden via onze samenwerkingspartner naar stichting Mheer voor Fako. In de voorgaande jaren is bij ieder nieuw project de afweging door bestuur en vrijwilligers van stichting Mheer voor Fako gemaakt voor noodzakelijkheid, duurzaamheid en haalbaarheid van het project. Projecten werden dus ad hoc bekeken en uitgevoerd. Doordat de bekendheid van onze stichting groeit en wij steeds meer vragen krijgen vanuit de Kei- eilanden voor nieuwe projecten is het van belang om ons als stichting vast te kunnen houden aan een door ons opgesteld beleidsplan. Dit beleidsplan kan een leidraad zijn voor de komende 5 jaren. Een leidraad voor de aanpak van nieuwe projecten. Toch willen wij open blijven staan voor nieuwe aanvragen maar zullen de noodzaak en mogelijkheden dan extra kritisch beoordelen.

 

Organisatie:

Statutaire doelstelling van Stichting Mheer voor Fako is:

De stichting heeft ten doel het verbeteren en het optimaliseren van de sociale en maatschappelijke positie van de bevolking van Fako, Kei-Besar (Indonesië), met nadruk op het behoud van eigen cultuur en natuur, een en ander in de ruimste zin van het woord. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht het doel te bereiken door het ondersteunen van lokale projecten.

 

Samenstelling organisatie

Stichting Mheer voor Fako heeft een bestuur van 5 bestuursleden.

Voorzitter, penningmeester en secretaris.

Voorzitter is Annelien Hemink

Penningmeester is Sandra Titahena

Secretaris is Josée Mergelsberg

Bestuurslid met kennis van taal en cultuur van de Kei eilanden, Lambert Jongnain

Bestuurslid Heidi Kupper

Alle bestuursleden hebben een gezamenlijke bevoegdheid.

 

Naast het bestuur beschikt stichting Mheer voor Fako over een 5 tal vaste vrijwilligers die zich vooral inzetten bij acties en evenementen voor de stichting in Nederland. Daarnaast kan de stichting een beroep doen op meerdere personen voor het verrichten van hand en span diensten.

Tijdens vergaderingen hebben de 5 vaste vrijwilligers inspraak en ook  besluitrecht.

 

Beschrijving werkzaamheden organisatie

Stichting Mheer voor Fako ondersteunt plaatselijke projecten op de Kei-eilanden. Stichting Mheer voor Fako is ontstaan na een bezoek aan de Kei-eilanden meer bepaald Fako. Fako is de geboorteplaats van de ouders van Lambert Jongnain, een van de bestuursleden. Tijdens dit bezoek is door de leerkrachten de vraag neergelegd of wij bij terug keer naar Nederland gelden konden inzamelen om zodoende schooluniformen aan te schaffen voor 45 kinderen die nu geen onderwijs konden volgen omdat hun ouders/verzorgers dit niet konden bekostigen.  Dit was de start van stichting Mheer voor Fako.

Het beleid voor de komende 5 jaren is vooral gericht op onderwijs.

 

Door middel van acties, subsidies, fondswerving en donaties trachten wij de benodigde bedragen bij elkaar te krijgen zodat projecten opgestart en afgerond kunnen worden. Daarnaast geven wij voorlichting- en bewustwording activiteiten  over de problematieke en projecten op de Kei-eilanden,  waarbij zowel draagvlakvergroting wordt bewerkstelligd als het werven van donateurs of eenmalige donaties. Het werven van donateurs via donateur kaarten ( “Vrienden van”) waar donateurs een machtiging geven voor een maandelijkse bijdrage, zal de komende 5 jaar extra aandacht krijgen.

 

Stichting Mheer voor Fako werkt ter plaatse samen met samenwerkingspartner Ain ni Ain, wat betekent de een helpt de ander. Alle aanvragen van projecten komen van de inwoners zelf. Samen wordt gekeken naar mogelijkheden om projecten goed te laten slagen. De samenwerkingspartner is nog geen officiële stichting. Dit is op de Kei eilanden niet zo van zelfsprekend en moeilijk te realiseren. Door de jarenlange goede samenwerking kunnen we het vertrouwen naar deze mensen wel uitspreken.

 

Wij vinden het van eminent belang dat wij goede afspraken maken met onze samenwerkingspartner over het geven van rapportages en verantwoordingsoverzichten.

Helaas zijn de communicatiemogelijkheden met Fako en de rest van de Kei eilanden heel moeilijk. In Fako is er zelfs geen bereik voor GSM laat staan internet. Post duurt 2 maanden voordat het ons adres bereikt heeft. Onze samenwerkingspartner kan  met een ojec (motortaxi) naar de top van de berg rijden waar meestal wel bereik is. Wil zij ons op een christelijk uur bereiken dan kan dit ’s middags na 4 uur terwijl het op de Kei eilanden om 6 uur weer donker is. Dus er is maar een beperkt moment van contact mogelijk. Telefoongesprekken zijn daarnaast duur en dus tevens moeilijk i.v.m. het grote tijdsverschil van 8 uren. Internet is wel aanwezig op Kei Kecil, een van de Kei eilanden, via een internetcafé bij een hotel. Helaas zijn de inwoners van Fako hier nog niet mee bekend en is ook dit nu nog geen optie. Hier wordt wel aan gewerkt en zal in de nabije toekomst mogelijk zijn.

 

Naast de werkzaamheden vanuit Nederland vinden wij het belangrijk om geregeld een werkbezoek te brengen aan het projectland om op deze manier de verantwoording van de projecten te bewerkstelligen. Eventuele bijsturingen van projecten kunnen beter van face to face besproken worden.  

Werkbezoeken voor verantwoording vinden wij belangrijk en het zal in het ontwikkelingswereldje alleen maar urgenter en beduidender worden. Wij zullen hier dus aandacht voor blijven hebben.

Wij, bestuursleden en of vrijwilligers, trachten 1 keer in de 2 jaar een werkbezoek te brengen.

Projecten:

Beschrijving reeds afgeronde projecten en lopende projecten

Sinds de oprichting van stichting Mheer voor Fako zijn de projecten vooral gericht op onderwijs of aanverwante doelen.

Afgeronde projecten:

 1. Voorjaar 2007: Aanschaf 45 basisschooluniformen voor kansarme kinderen in Fako.
 2. Najaar  2007: bouw lerarenkamer en toiletten.
 3. Najaar 2008 – voorjaar 2009 : reparatie en renovatie basisschool Fako na zware storm, i.s.m. Indonesische regering.
 4. Voorjaar 2009: aanleg schoolplein voor sport en spel basisschool Fako
 5. Tuin en kleinveeprojecten op Kei Kecil, deze projecten zijn opgezet voor weduw- of alleenstaande vrouwen met kinderen. Met de opbrengsten van deze tuin en kleinveeproducten kunnen zij hun kinderen naar school laten gaan. Inmiddels zijn 4 dorpen hierbij aangesloten.
 6. Kerstpakket voor ieder gezin in Fako bestaande uit baal rijst, bloem, suikeren zeep.
 7. Aanschaf 2 taxie motoren voor Fako
 8. Varkensproject Fako
 9. Bouw kosthuis in Ngurdu voor de middelbare scholieren uit Fako die in Elat hun opleiding volgen.

 

Lopende projecten:

 1. Financiële ondersteuning aan kansarme kinderen van Fako om het voortgezet onderwijs SMP te kunnen volgen. Sinds 2009 worden in totaal 23 kinderen ondersteunt. Criteria voor selectie zijn: kinderen komen uit een kansarm gezin, kind heeft toelatingstest gehaald en de ouders moeten achter het plan staan. Het middelbaar onderwijs SMP duurt 3 jaren. Daarna kunnen de kinderen doorstromen naar SMA ook 3 jaren.

Jaarlijks ontvangt stichting Mheer voor Fako post met rapporten en foto’s en een verantwoordingsverslag van het afgelopen jaar.

 

Voor 100 euro kan 1 leerling 1 jaar het middelbaar onderwijs volgen.

Wij ondersteunen maximaal 24 kinderen per jaar, verdeeld over de verschillende schooljaren. Van deze 100 euro worden 4 verschillende schooluniformen gekocht, schoolboeken, schriften en schrijfmateriaal. Een schooltas, sokken en schoenen. Verder wonen deze kinderen in een huis speciaal opgezet voor deze kinderen omdat zij niet iedere dag naar huis kunnen. Van de 100 euro wordt ook rijst e.d. gekocht voor deze groep kinderen.

 

Doelstelling van dit project is het verminderen van armoede. Kinderen die de mogelijkheid krijgen om via onderwijs een betaalde baan te krijgen kunnen op deze manier uit de armoede spiraal komen. Hierdoor kunnen zij een groot deel van het gezin helpen. Op langere termijn hopen wij dat door meer onderwijs de mogelijkheden tot een betere  economie kan ontstaan vanuit de bevolking zelf.

Vanaf 2015 is er naast het project voor de middelbare scholieren ook een tijdelijk project gestart voor nu 6 studenten uit Fako die na het behalen van de middelbare school een universitaire opleiding kunnen volgen met steun van stichting Mheer voor Fako.

 

Woonhuis voor middelbare scholieren

De dichtstbijzijnde middelbare school ligt in Elat, het hoofdstadje van Kei Besar. De afstand van Fako naar Elat is ongeveer 20 km. Op zich geen lange afstand maar door de slechte wegen en het ontbreken van openbaar vervoer is het voor de leerlingen niet mogelijk om iedere dag van huis naar school en terug te gaan. Hierdoor verblijven zij in de kost. Een huis dat is aangepast op het verblijf van toen 16 kinderen. De jongens en de meisjes slapen apart. In iedere ruimte slapen de kinderen ieder op een uitgerold matje, bedden kennen zij niet. Een vrouw uit Fako maakt samen met de meisjes het eten klaar. Potten en pannen zijn gekocht met gelden van stichting Mheer voor Fako. Van het bedrag dat de leerlingen ontvangen wordt ook rijst gekocht. Vaders brengen van tijd tot tijd vis langs en groenten uit de tuinen. Verder is het eten erg sober.

Nieuw kosthuis

Doordat het oude kosthuis niet voldoet aan de gewenste eisen voor veiligheid en hygiëne   is het belangrijk dat er een nieuw woonhuis gebouwd wordt waar de faciliteiten optimaler zijn. Een plaatselijke aannemer heeft ism stichting Mheer voor Fako een tekening gemaakt en een begroting opgesteld in de periode van het werkbezoek in 2012. Tijdens ons bezoek in 2016 is het kosthuis feestelijk geopend. Doordat er eerst een tekort aan begeleiding was, waren er problemen als angsten, spijbelen en zwangerschappen. Daarvoor hebben we gekozen voor een vaste begeleider die bij de kinderen woont en alles goed organiseert en een oogje in het zeil houdt. Deze vaste begeleider heeft nu ook een tuintje naast het kosthuis aangelegd waar ze groenten en aardappels verbouwd.

Voorlichting:

Als maatschappelijke organisatie heeft stichting Mheer voor Fako de taak om voorlichting te bieden over de situatie van kansarme kinderen op de Kei-eilanden en hoe Nederlandse organisaties kunnen bijdragen aan het verbeteren van deze situatie.

 • Voorlichtingsactiviteiten gericht op het vergroten van draagvlak over ontwikkelingssamenwerking zullen gericht zijn op het geven van gastlessen en het verzorgen en verspreiden van informatief materiaal.

 

 • Voorlichtingsactiviteiten gericht op het werven van donateurs.

Om op de lange duur minder afhankelijk te worden van incidentele donaties en subsidies zullen wij extra aandacht besteden aan het werven van “Vrienden van” donateurs. Via machtigingskaarten hopen wij een vast inkomen te genereren zodat wij beter voorbereid zijn op de komende uitgaven.

 

 • Voorlichtingsactiviteiten gericht op het werven van eenmalige donaties.

Door middel van acties en evenementen trachten wij naast het bewerkstelligen van draagvlakvergroting, donateurs te werven.

Al deze voorlichtingsactiviteiten worden onderbouwd met de Millenniumdoelen, doelen die het streven hebben om 8 belangrijke punten op gebied van armoede, onderwijs  en gezondheid vóór 2021 terug te dringen of te verbeteren. Projecten gericht op onderwijs hangen samen met millenniumdoel: alle kinderen naar school en gelijke rechten voor jongens en meisjes Tuin en kleinveeprojecten ondersteunen het millenniumdoel: duurzame ontwikkeling en armoede de wereld uit.

 

Voorlichting over stichting Mheer voor Fako met haar projecten, wordt gegeven via de volgende media:

 

 • Website: www.stichtingmheervoorfako.nl
 • Nieuwsbrief 2 keer per jaar
 • Facebook (door enkele bestuursleden)
 • D’r Klabatter, dorpsblad van Mheer
 • Contactblad, dorpsblad van Noorbeek
 • Weekbladen zoals: de Trompetter, de Etalage,
 • Dagblad:  limburgs Dagblad
 • Radio tv: Mergelland

Financiën:

Begrotingsplan Project 1

Projectbegroting financiële ondersteuning middelbaar en voortgezet onderwijs:

2016 tot  2021

Per leerling per jaar                          € 100,-

 

Per 5 schooljaren

Totaal maximaal 24 kinderen €  2400,- x 5                              €  12.000,-

Exploitatiekosten projectland €  300,- x 5                              €    1.500,-

 

                                                                                              -----------

Totaal                                                                                       € 13.500,-

 

Begrotingsplan Project 2

Projectbegroting kosthuis Elat:

 

Aankoop grond                                                                        €    750,-

Bouw kosthuis                                                                         €  8000,-

Leggen van tegels                                                                   €    700,-

Interieur zoals tafels banken en keuken                                  €    600,-

                                                                                              ------------

Totaal                                                                                     €  10.050,-

Dit project is inmiddels afgerond

 


 

Exploitatiebegroting:

2016 - 2021

Jaarlijkse kosten website   5x 99 euro                                   €   495,-

Jaarlijkse kosten bank  5 x 20,-                                              €   100,-

Kosten marktkramen  5 x 3x 25                                             €   375,-

Kosten inkt en papier                                                              €   150,-

Visitekaartjes                                                                         €    45,-

telefoonkosten                                                                        €   100,-

diversen                                                                                 €    185,-

                                                                                     ------------------

Totaal                                                                                     € 1450,-

 

 

 

Totaal 2 projecten en exploitatiekosten:

€ 23.550,-   + € 1450,- =        € 25.000,-

                                       

 

Dekkingsplan :

 

In kas januari 2014                                                                 €  5000,-

Opbrengsten vaste donateurs “Vrienden van” (maandelijkse machtiging)

2016   1e jaar                           €   1500,-

2017  2e jaar                           €   1500,-

2018  3e jaar                           €   1500,-

2019  4ejaar                            €   1500,-

2020  5e jaar                           €   1500,-

Totaal                                                                                     €   7500,-

 

Opbrengsten  via acties en evenementen door

stichting Mheer voor Fako

5 x € 1000,-                                                                            €   5000,-   

 

 

                                                                                              -------------

Totaal inkomsten over 5 jaren                                        € 17.000,-

 


 

Tekort op begrotingsplan 2016 - 2021   :           

€ 25.000,-  min  € 17.000,- =   € 8000,-

 

Om dit tekort in te lopen zullen er nog acties gehouden worden.

In de planning staat een Fako dag, georganiseerd om mensen met roots of interesse in Fako te informeren en te enthousiasmeren over de projecten voor Fako. Hier hopen we extra aandacht te kunnen geven aan onze “Vrienden van” donateurskaarten en hopen zo maandelijks een hoger bedrag binnen te krijgen.

Ook zullen er nog brieven verstuurd worden naar diverse fondsen en of subsidieverstrekkers.

 

Hoe wordt het vermogen beheerd, besteed en uitgekeerd.

Stichting Mheer voor Fako heeft haar vermogen op bankrekening 126984700 van de Rabobank. De gelden worden  besteed aan daadwerkelijke kosten van de projecten in het projectland, Indonesië, Kei eilanden.

Een klein deel ( minder dan 9% ) gaat naar exploitatiekosten van de stichting.

Bij het overmaken van gelden naar de samenwerkingspartner zullen wij steeds opletten wat de goedkoopste vormen zijn. Is een bankrekening aanwezig incl de BIC code ed dan kiezen wij daarvoor. In het verleden zijn bedragen overgemaakt via Western Union, dit gaat gemakkelijk maar het is vrij prijzig.

Welkom bij "Mheer voor Fako"

Laatste bericht
Laatste bericht van Stichting Mheer voor Fako   Zoals we reeds eerder gemeld hebben gaat stichting Mheer voor Fako stoppen met haar activiteiten. Te weten projecten op de Kei eilanden,...

Lees verder